Biofysiikko työelämässä

Takaisin Opintojen jälkeen -sivulle.

Kuten yleisemmin Fysiikan maistereille on tyypillistä, myöskään biofysiikan opinnot eivät valmista opiskelijaa mihinkään tiettyyn ammattiin. Valmistuneiden biofyysikkojen sijoittumiskenttä on hyvin laaja sisältäen julkisen ja yksityisen sektorin. Alla on muutaman valmistuneen biofyysikon vapaamuotoinen kertomus omista opinnoistaan ja työelämään sijoittumisestaan.

Terhi Pohjamo, 16.08.2005

Opiskelin biofysiikkaa Oulun yliopistossa vuosina 1996-2001. Sivuaineina minulla oli ainakin signaalinkäsittelyä, lääketieteen tekniikkaa, ranskaa ja teknillistä matematiikkaa.

Olin opiskeluaikana vuoden verran Erasmus-vaihdossa Itävallassa Graz:ssa, jossa suoritin lähinnä lääketieteen tekniikkaan liittyviä kursseja sekä saksan opintoja. Vuosi oli erittäin antoisa, vaikka opintosuorituksia ei tullutkaan ihan samaan tahtiin kuin Suomessa. Olin opiskeluaikana kesätöissä paperiteollisuuden laboratoriohommissa, sairaalan sädehoitopuolella, VTT:llä (jossa tein projektityön), ja graduni tein sairaalalla magneettikuvaukseen liittyen. Opintojen aikana työskentelin myös assistenttina ja tuntiopettajana teknillisen matematiikan ja biofysiikan jaoksissa.

Valmistumiseni jälkeen olin vähän aikaa töissä työterveyslaitoksella, ja jatkoopinnot olisivat nekin olleet mahdollisia lääketieteen laitesovellutuksiin liittyvästä aiheesta eräässä firmassa. Lopulta päädyin kuitenkin hakemaan töitä ulkomailta Euroopan Patenttivirastosta, ja kun sain sieltä työtarjouksen muutin Berliiniin ko. työn takia. Patenttitutkijan työhöni kuuluu lääketieteen laitteiden patenttihakemusten tutkimista ja patenttien myöntämistä tai vastaavasti hakemusten hylkäämistä. Hakemusten aihepiiri on siis juuri opiskeluitani vastaavaa, mutta patenttilainsäädäntöön ja vastaavaan on joutunut tutustumaan tämän lisäksi. Tarvitsen työssäni myös kielitaitoa (englanti, saksa, ranska), joten opiskeluiden aikana hankittu kokemus ulkomailta ja kielikursseilta on ollut tarpeen.

Tämänhetkistä työtäni ajatellen koulutukseni on erinomaisen sopiva, koska yhdistin teknillis-luonnontiede-lääketieteen tietämykseen myös paljon kieliopintoja.

Julia Mednichihina, 04.10.2005

Olen Julia Mednichihina. Valmistuin biofysiikan laitokselta filosofian maisteriksi 22.12.2004. Opiskeluni aloitin syksyllä 2000. Alussa en ihan tiennyt, mitä opiskelemaan tulin ja mitä tuleman piti. Joulun mennessä kiinnostuin aiheesta, joka sai minut pusertamaan oppikirjojen parissa niin, että opiskeluun meni vain 4,5 vuotta. Sinä aikana suoritin pääaineen lisäksi muutaman sivuainekokonaisuuden, mm. lääketieteellinen fysiikka, fysiikka, teknillinen matematiikka, sähkötekniikka sekä biokemia. Viimeinen, eli biokemian sivuaine, tuli ajankohtaiseksi kolmannen vuosikurssin aikana, jolloin myös aloitin osaaikaisen työn bioteknologiayrityksessä Biogenon Oy:ssä. Samassa yrityksessä tein graduni, jonka aiheena oli Uusien bio-optisten materiaalien fysikaalinen karakterisointi. Sitä ennen kuitenkin olin kahtena kesänä harjoittelijana OYS:ssa, ensin Radiologian klinikan Magneettikuvausosastolla ja vuotta myöhemmin Neurokirurgian klinikan tutkimusryhmässä. Molemmissa harjoittelupaikoissa koin hyväksi magneettikuvausteorian ja fysiologian tietämyksen. Sairaalan koin mukavana työpaikkana, jossa fyysikkona voi tuntea olonsa turvalliseksi muiden kokeneiden ammattiveljien ympäröimänä. Sairaalafyysikon urasta unelmoivia voin neuvoa, että jo opiskeluvaiheessa kannattaa panostaa aiheeseen liittyvään opetustarjontaan. Sairaalassa olen saanut työkokemusta tutkimusympäristössä. Te opiskelijat, jotka pidätte rauhallisesta työskennellystä tietokirjallisuuden ympäiröimänä, unelmoitte ihmisläheisestä työstä sekä samaa mieltä olevista työkavereista, on teidän hyvä kokea sairaalaa harjoittelijan roolissa. Siellä nousee myös esille erittäin mieleenkiintoisia ja teille ennenkuulumattomia aiheita, joista ei voi olla kiinnostumatta.

Varsin hektisestä työmenosta unelmoivien kannattaa kokea yritysmaailmaa. Ensimmäinen yritystyöpaikkani oli pieni bioteknologian yritys Biogenon Oy. Yritys oli siihen aikaan nuori. Opeteltavaa oli joka päivä ja vastuu tuntui heti alusta. Sama tunne seurasi koko ajan, sillä työpaikalla ei minun taustaltani samankaltaisia työntekijöitä ollut. Juuri silloin ymmärsin laitoksellamme annettavan soveltuvan koulutuksen ison merkityksen. Pääasiallisesti osallistuin materiaalien testaukseen sekä tuotekehitykseen. Siellä opin optiseen karakterisointiin liittyvän laitteiston käytön sekä puhdastilatyöskentelytavoille. Samaan aikaan kävin optiikan ja biokemian opintoja yliopistolla ja kirjoitin graduni. Valmistuttuani aloitin työt eräässä VTT:n tiloissa toimivassa yrityksessä. Edelliset kokemukseni puhdastilalaboratoriosta ovat auttaneet minua sopeutumaan uuteen työpaikkaan. Tällä hetkellä toimin prosessi-insinöörin nimikkeellä. Tehtäviini kuuluu materiaaliprosessit sekä erilaiset karakterisointimenetelmät. Yrityksessä työnkuvaan kuuluu ehdottomasti tiheä raportointi omasta työstä: tuloksista, menneillä ja suunnitteilla olevista projekteista. Tehtävien onnistumiseen vaaditaan hyvää englannin kielen taitoa sekä täydellistä ymmärrystä, mitä olet tekemässä. Pienessä yrityksessä olet myös tiivisti tekemisessä eri alaa olevien ihmisten kanssa.

Ja mitä tulee niihin TURHIIN kursseihin... Olen rehellisesti nukahtanut historian tunnilla luokan takapenkillä projektorin valaistessa meille, miksi Napoleonin joukot kärsivät Berezina-joen ylittäessä. Nykyään Trivial Pursuitin näissä historiankysymyksissä jään itse aika pahasti häviölle =)

Mika Keränen, 31.1.2007

Tervehdys!

Olen vuonna 1995 valmistunut biofyysikko. Opintoni suuntautuivat pääosin lääketieteellisten mittausmenetelmien biofysiikkaan. Aivan opintojeni loppuvaiheessa päätin vaihtaa biologisten ongelmien pariin ja tein lopulta gradun Oulun vesi- ja ympäristöpiirille (nyk. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus) planktonekosysteemin hiilenkiertomallista.

Opintojen aikana toimin biofysiikan laitoksella usean vuoden ajan sivutoimisena tuntiopettajana ja vuoden opintoneuvojana sekä olin pariin otteeseen assistentin sijaisena. Ensimmäisen työpaikkani biofysiikan laitoksen ulkopuolelta sain graduohjaajani yhteyksien kautta. Pääsin mukaan turkulaisten ja joensuulaisten biologien tutkimusprojektiin kehittämään kalojen kasvua kuvaavaa bioenergeettistä mallia. Projektin loputtua siirryin seuraavan projektin pariin Lounais-Suomen ympäristökeskuksen palvelukseen mallintamaan virtauksia Saaristomeren alueella. Osallistuin mm. Turun tulevan jätevedenpuhdistamon ympäristövaikutusten arviointiin.

Uusia tehtäviä hakiessani huomasin olevani maisterina alikoulutettu tohtoreiden joukossa. Lopulta löysinkin itseni Turun yliopiston biologian laitokselta fotosynteesitutkijoiden joukosta tekemässä väitöskirjaa kasvien automaattisesta tunnistamisesta. Perehdyin fotosynteesitutkimuksessa käytettyihin biofysikaalisiin mittausmenetelmiin (fluoresenssi, termoluminesenssi), sovelsin hahmontunnistusalgoritmeja ja kirjoitin ohjelmakoodia. Työni täällä ei olisi onnistunut ilman biofysiikan opintojen antamia perusteita. Varsinkin mittaus- ja ohjelmointitaidot olivat tarpeen, sillä kehitin tutkimustyössä menetelmän mittaamaan klorofyllin fluoresenssia kasvin lehdestä ja tunnistamaan kasvilajin signaalissa olevien lajispesifisten piirteiden perusteella.

Väitöskirjatyöni aikana onnistuin löytämään oman paikkani laitokselta. Olen toiminut vuodesta 2001 laboraattorin virasta toimien osastollamme opettajien, tutkijoiden ja opiskelijoiden tukena ja turvana tieteellisen laskennan, bioinformatiikan ja mittausmenetelmien parissa sekä kehittämällä tutkimusmenetelmiä. Mittaus- , mallintamis- ja ohjelmointitaidot ovat täällä edelleenkin tarpeen. Ajoittain työtehtäväni täällä Turussa ovat enemmän biofysiikkaa kuin koskaan osasin kuvitella saapuessani.

Anneli Rinta-Paavola, 7.2.2007

Biofyysikko työelämässä ja vähän vapaallakin…

Aloitin biofysiikan opinnot vuonna 1988. Suuntautumisvaihtoehtoni oli lääketieteellisten mittausmenetelmien biofysiikka ja suoritin sivuaineet fysiikasta, lääketieteellisestä fysiikasta ja teknillisten tieteiden matematiikasta. Opiskelut suoritin pitkän linjan kautta, opiskelun ohessa syntyi kaksi lasta ja työskentelin välillä pankkineitinä ja opintojen loppuvaiheessa biofysiikan laitoksella opintoneuvojana, assistentin sijaisena sekä olin järjestämässä tohtorikurssia. Gradu aiheesta ”Detection of reverberation artefacts in ultrasound imaging with correlation method: Theoretical and clinical application” valmistui 1996, juuri ennen kuopuksen syntymää. Tein graduni radiologian klinikalle tutkimusryhmässä, johon kuului myös saksalainen ja italialainen vaihto-opiskelija. Sitä kautta pääsi hiukan harjoittamaan kielitaitoa, vaikka itsellä ei siinä vaiheessa ollut mahdollisuuksia lähteä vaihto-oppilaaksi.

Lastenhoidon lomassa tein ja palautin loputkin laboratoriotyöselostukset ja sain maisterin paperit 1997. Oltuani pari vuotta akateemisena kotiäitinä hakeuduin vuonna 1999 yliopiston tutkimus- ja kehittämispalveluiden järjestämälle ”Projektien johtaminen” -kurssille. Se madalsi kynnystä työelämään hakeutumiselle ja kurssin kautta sainkin harjoittelupaikan Medipolis Oy:ltä. Harjoittelun jälkeen jatkoin Medipoliksella projektiassistenttina.

Vuonna 2000 aloitin nykyisen työni Newtest Oy:ssä projektipäällikkönä. Olen toiminut tuotekehitystehtävissä hyvinvointitekniikkaan liittyvissä projekteissa. Vuonna 2005 yritys lanseerasi pitkän tuotekehitystyön tuloksen: Luuliikuntamittarin (www.luuliikuntamittari.fi). Työssäni on ollut hyötyä poikkitieteellisistä opinnoista, mutta ennen kaikkea olen tarvinnut projektinhallintaan liittyviä taitoja. Biofysiikan opinnot on tarjonnut hyvän taustan toimimiselle yhteistyössä eri alojen lääketieteen ja tekniikan asiantuntijoiden kanssa. Tuntuu mielekkäältä, että työ on vastannut koulutustani.

Vapaa-aikanani toimin puheenjohtajana Oulun Akateemiset Naiset ry:ssä www.ouka.fi/yhdistykset/oan. Yhdistyksen kautta olen saanut kontakteja samanhenkisten naisten kanssa ja mukavaa toimintaa. Työskennellessä naisena teknisellä alalla voi huomata, ettei naiskollegoja vieläkään kovin paljon ole, joten verkostojen luominen kannattaa!
 

Viimeksi päivitetty: 13.9.2011